WC Play to ide­alne roz­wią­za­nie do czysz­cze­nia pomiesz­czeń sani­tar­nych. Bez pro­blemu radzi sobie z rdzą, kamie­niem ury­no­wym i wod­nym, sta­rymi zapra­wami murar­skimi, a także nalo­tami wap­nia i cementu. WC Play został stwo­rzony na bazie kwasu sol­nego z dodat­kiem sub­stan­cji powierzch­niowo-czyn­nych, wspo­ma­ga­ją­cych i kom­po­zy­cji zapa­cho­wej. Płyn WC Play sku­tecz­nie radzi sobie z wszel­kimi nie­przy­jem­nymi zapa­chami.

Sku­teczny płyn do usu­wa­nia zabru­dzeń

WC Play usuwa wszelki brud z każ­dego urzą­dze­nia sani­tar­nego bez względu na to, czy jest to rdza, kamień czy naloty wap­nia. Jest sku­teczny w wewnętrz­nym czysz­cze­niu muszli klo­ze­to­wych, pisu­arów, wanien, bro­dzi­ków i innych powierzchni cera­micz­nych, pozby­wa­jąc się przy czysz­cze­niu wszel­kich nie­przy­jem­nych zapa­chów. WC Play usuwa rów­nież brud po remon­tach — sku­tecz­nie pozbywa się zapraw murar­skich oraz cementu.

Czysz­cze­nie powierzchni cera­micz­nych

Wyko­rzy­sty­wa­nie WC Play pod­czas codzien­nego czysz­cze­nia jest bar­dzo pro­ste. Wystar­czy polać wybrane urzą­dze­nie nie­wielką ilo­ścią płynu, a następ­nie pozo­sta­wić na 5–10 minut. Tak przy­go­to­waną powierzch­nię należy wyczy­ścić szczotką, a następ­nie spłu­kać dużą ilo­ścią wody.

Usu­wa­nie zabru­dzeń z muszli klo­ze­to­wej

Usu­wa­nie zabru­dzeń z wnę­trza muszli klo­ze­to­wej może być trud­niej­sze, szcze­gól­nie gdy była zanie­dby­wana przez dłuż­szy czas. Dodat­kowo w miej­scach, w któ­rych wystę­puje twarda woda, może poja­wić się gruba war­stwa kamie­nia, który nie uła­twia całego zada­nia.

  • Zasto­suj płyn do mycia cera­miki sani­tar­nej WC Play na zabru­dzoną powierzch­nię.
  • Odcze­kaj wystar­cza­jącą ilość czasu (5–10 minut).
  • Wyczyść zabru­dzone miej­sce szczotką.
  • Spuść wodę w muszli klo­ze­to­wej.

Sto­su­jąc WC Play w łazience należy pamię­tać, aby nie dopu­ścić do kon­taktu pre­pa­ratu z arma­turą sani­tarną. Sto­su­jąc środki czysz­czące zawsze należy czy­tać ety­kiety i sto­so­wać się zarówno do zale­ceń dozo­wa­nia, jak i spo­sobu uży­cia. Zapraszamy na Video relację z użytkowania płynu: